Kalendarz Inwestora

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

 
Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.
 
Mając na uwadze zapewnienie równego dla wszystkich akcjonariuszy dostępu do informacji przekazywanych przez GOBARTO S.A., Zarząd GOBARTO S.A. postanowił, iż w okresach poprzedzających publikację raportów okresowych (okresy zamknięte w rozumieniu Rozporządzenia MAR) nie będą prowadzone rozmowy, jak również organizowane spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedstawicielami mediów.
 
 
L.p Rodzaj raportu Data Publikacji   Początek okresu zamknietego   Liczba dni okresu zamkniętego Koniec okresu zmakniętego
1 Raport roczny za rok obrotowy 2016 29 marca 2017   27 lutego 2017   30 29 marca 2017
2 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 29 marca 2017   27 lutego 2017   30 29 marca 2017
3 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 16 maja 2017   16 kwietnia 2017   30 16 maja 2017
4 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 24 sierpnia 2017   25 lipca 2017   30 24 sierpnia 2017
5 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 15 listopada 2017   16 października 2017   30 15 listopada 2017

 

GOBARTO SA przypomina również o możliwości zmiany wskazanych przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych.

Stosownie do normy par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133 z późn. zm.), zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego.
 
Powyższe może zatem wpłynąć na początek oraz koniec okresu zamkniętego.