Ład korporacyjny (Corporate governance) - to zespół zasad związanych z zarządzaniem spółką, nadzorem nad nią oraz relacjami między jej akcjonariuszami.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”  są zbiorem zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym.