Struktura akcjonariatu – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 24.07.2018

Liczba akcji ogółem: 23 078 888

 Lp
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów 
(%)

1
CEDROB SA
23 078 888
83,02%
23 078 888
83,02%